Preskocit navigáciu

SLOVCON UNFICYP - Sektor 4 HQ Oddelenie logistiky


SLOVCON UNFICYP - Sektor 4 HQ Oddelenie logistiky

Oddelenie logistiky na veliteľstve Sektoru 4 je jedným z kľúčových organizačných prvkov zabezpečujúcim všestrannú logistickú podporu prebiehajúcich operácií. Oddelenie logistiky poskytuje všetkým jednotkám sektoru efektívne, účelné a včasné logistické zabezpečenie. Kontinuitu i plynulosť fungovania logistickej platformy zaisťuje výborná spolupráca s vojenskými a civilnými organizáciami v priestore nasadenia ako aj kvalitný a premyslený proces plánovania a delegovania zodpovednosti.

Oddelenie logistiky Sektoru 4 riadi náčelník logistiky, kapitán Patrik Barič, rodák z horehronskej obce Polomka, ktorý na Slovensku pôsobí ako náčelník vojenskej dopravy. Kapitán Barič v minulosti pôsobil vo vojenskej operácii ALTHEA v Bosne a Hercegovine a svoju súčasnú skúsenosť opisuje slovami; „Práca v medzinárodnom prostredí je častokrát náročná. Heterogenitu je možné pozorovať už v samotnom personálnom zložení jednotky. Mojím zástupcom je dôstojník maďarského kontingentu, ďalej je oddelenie logistiky zložené z príslušníkov slovenského kontingentu, ktorí zastávajú funkcie náčelníka skupiny prevádzky a opráv, náčelníka skupiny zabezpečenia proviantným materiálom, správcu skladu materiálneho zabezpečenia, správcu muničného skladu, pomocníkov náčelníka logistiky a tiež skladníka-špecialistu. Dvaja poddôstojníci sú príslušníkmi maďarského kontingentu. Štruktúra je skutočne rôznorodá a je teda dôležité, aby sa tieto kľúčové súčasti vzájomne dopĺňali a spolupracovali pri zabezpečení primárneho chodu veliteľstva Sektoru 4 i odlúčených pracovísk, ako sú pozície CP-10, Varosha, PB-126 Pyla a CSI Athienou.“

           

Oddelenie logistiky S4 ďalej pozostáva z piatich organizačných celkov:

- skupina prevádzky a opráv,

- prevádzka stavebno-ubytovacích zariadení,

- skupina zabezpečenia proviantným materiálom,

- obväzisko,

- dôstojník finančného zabezpečenia.

 

Skupina prevádzky a opráv

Úlohou skupiny je prevádzka a údržba UN vozidiel v Sektore 4, s cieľom zabezpečiť kontinuálne plnenie operačných úloh. Na čele skupiny prevádzky a opráv stojí náčelník skupiny prevádzky a opráv. V súčasnosti túto funkciu vykonáva poručíčka Ivana Stryčeková, ktorá pochádza z Nových Zámkov a na Slovensku pôsobí vo funkcii dôstojníčky oddelenia riadenia operácií na v Dopravnom krídle v Kuchyni. Skupinu prevádzky a opráv tvorí 9 príslušníkov SLOVCON; veliteľ prevádzky, štyria vodiči-špecialisti s vodičským oprávnením skupiny D, štyria vodiči s vodičským oprávnením skupiny C, z toho dvaja strojníci, správca skladu a automechanik.

„Pôsobenie vo vojenskej operácii UNFICYP je mojou prvou skúsenosťou s nasadením v medzinárodnom prostredí a som veľmi vďačná, že som túto príležitosť dostala. Práca vo vojenskej operácii UNFICYP ma napĺňa. Mnohonárodnostné prostredie je výbornou skúsenosťou v osobnom i profesijnom raste. Vzťahy so zahraničnými kolegami sú na veľmi dobrej úrovni a vysoko si vážim našu spoluprácu.” Vyjadrila sa poručíčka Stryčeková, ktorá vo vojenskej operácii UNFICYP pôsobí od septembra 2017. Riadenie skupiny prevádzky a opráv zahŕňa široké spektrum činností, ktoré je potrebné súčasne zvládať. Okrem rutinného plánovania techniky na zabezpečenie pravidelných presunov a nepretržitého plnenia operačných úloh, musí zabezpečovať aj mimoriadne presuny vyplývajúce z operačnej potreby, či plánovanie údržby a opráv kolesovej techniky.

Okrem samotného zabezpečovania presunov a plnenia operačných úloh vykonáva skupina prevádzky a opráv počas rotácie personálu Sektoru 4 aj odbornú prípravu dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva vo vedení automobilov s riadením na opačnej strane. Úspešné absolvovanie tohto preškolenia a následného preskúšania UN inštruktormi na veliteľstve vojenskej operácie v Nikózii je predpokladom k získaniu vodičského oprávnenia na UN kolesovú techniku tzv. „CARLOG“. Bez získania tohto oprávnenia nemôže slovenský vojak viesť UN vozidlo a plniť úlohy spojené s výkonom jeho funkcie.

„V sektore 4 máme celkovo 61 kusov kolesovej techniky. Keďže vozidlá sú v neustálom používaní, je samozrejmé, že potrebujú pravidelnú údržbu, servis a opravy, a teda je takmer nemožné pri tejto práci upadnúť do stereotypu“ konštatuje poručíčka Stryčeková. Na druhej strane však vysoko vyzdvihuje svoj kolektív, vďaka ktorých svedomitému plneniu úloh sa skupine prevádzky a opráv darí plniť stanovené úlohy na veľmi vysokej úrovni.

 

Prevádzka stavebno-ubytovacích zariadení

Hlavnou úlohou prevádzky stavebno-ubytovacích zariadení veliteľstva Sektoru 4, je zabezpečenie rutinnej údržby a prác malého rozsahu a pravidelná údržba stravovacích a ubytovacích zariadení,  kancelárskych a skladovacích priestorov v rámci sektoru.

Na čele prevádzky stavebno-ubytovacích zariadení stojí veliteľ prevádzky, rotný Pavol STRAPKO. Pre rodáka z Detvy, ktorý na Slovensku pôsobí ako veliteľ ženijného družstva na Protilietadlovej raketovej brigáde v Nitre, je pôsobenie vo vojenskej operácii UNFICYP už treťou medzinárodnou skúsenosťou. „Skúsenosť s vojenskou operáciou je dvojsečná zbraň, na jednej strane sa od vás, ako od skúsenejšieho profesionála, veľa očakáva, na strane druhej každá misia so sebou prináša nové poznatky a skúsenosti“ hovorí rotný Strapko a dodáva „bez schopných, usilovných a kvalifikovaných odborníkov, by nebolo možné požadované práce splniť a preto som veľmi rád a som spokojný so súčasným personálnym obsadením jednotky.“

Prevádzka stavebno-ubytovacích zariadení pozostáva zo správcu skladu, ktorý je zároveň revíznym technikom, elektrikára, zvárača, stolára a dvoch vodoinštalatérov. Vyslaní príslušníci neplnia úlohy ženijného charakteru iba v kempe vo Famaguste, ale dennodenne riešia opravy a poruchy na všetkých pozíciách v Sektore 4.

 

Skupina zabezpečenia proviantným materiálom

Úlohou skupiny zabezpečenia proviantným materiálom je zabezpečenie cateringových služieb UN personálu v Sektore 4. Funkciu náčelníka skupiny zabezpečenia proviantným materiálom v súčasnosti vykonáva poručíčka Lenka Terescsiková, rodáčka z Košíc, ktorá na Slovensku pôsobí vo funkcii dôstojníka skupiny riadenia zásob všeobecným materiálom na Vrtuľníkovom krídle v Prešove. Súčasná pozícia je pre ňu výzvou a preverením vedomostí a skúseností nadobudnutých na Slovensku. Náčelník má v podriadenosti veliteľa prevádzky, správcu skladu, hlavného kuchára, dvoch slovenských kuchárov a dvoch kuchárov maďarského kontingentu. „Je to skúsený personál, ktorý presne vie, čo má na svojich pozíciách robiť. Kuchári sú veľmi šikovní a svojím kuchárskym umením častokrát dokážu pripraviť chutné jedlo, ktoré nasadeným vojakom pripomenie kúsok domova. Nie je to však vždy jednoduché, keďže používané spektrum ingrediencií na území severného Cypru je odlišné od toho slovenského.“ vyjadrila sa náčelníčka pochvalne o fungovaní svojej jednotky.

Poručíčka Terescsiková bola do vojenskej operácie UNFICYP vyslaná v mesiaci september 2017 na dvanásť mesiacov. Je to jej prvá skúsenosť s plnením úloh medzinárodného krízového manažmentu mimo územia SR. Kvalitné plnenie úloh z pozície náčelníka skupiny zabezpečenia proviantným materiálom si vyžaduje absolútny prehľad o pohybe UN personálu v Sektore 4, plánovacie zručnosti a skúsenosti s plánovaním proviantného zabezpečenia vojenských jednotiek, schopnosť riadenia a kontroly proviantných zásob a samozrejme veľkú dávku kreativity a flexibility. Skupiny zabezpečenia proviantným materiálom zabezpečuje catering aj počas rôznych oficiálnych návštev a významných udalostí, ktoré sa konajú v priestore zodpovednosti S4. Aj toto sú príležitosti, pri ktorých sa príslušníci SLOVCON dokážu prezentovať vo veľmi dobrom svetle.    

 

Obväzisko

O zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre slovenský, maďarský, srbský a ukrajinský kontingent v Sektore 4 sa stará zdravotnícky tím, ktorý pozostáva zo siedmych členov. V sektore sa nachádzajú dve zdravotnícke zariadenia CGS Famagusta a CSI Athienou.

V kempe CGS pozostáva zdravotnícky personál z náčelníka obväziska, veliteľa zdravotníckeho družstva, dvoch zdravotníkov slovenského kontingentu a jedného maďarského zdravotníka. Všetci členovia zdravotníckeho personálu sú zároveň vodičmi zdravotníckeho vozidla. V kempe CSI pozostáva zdravotnícky personál z lekára obväziska a zdravotníka, príslušníkov maďarského kontingentu.

„Zdravotnícka starostlivosť na úrovni ROLE 1 je poskytovaná na obväzisku v CGS a v CSI pre príslušníkov všetkých štyroch kontingentov, ako aj príslušníkov UNPOL a v akútnych prípadoch civilných zamestnancov zazmluvnených firiem. Odoslanie na odborné vyšetrenie je možné do kontrahovaných civilných zdravotníckych zariadení na úrovni ROLE 2-4. Spolupráca s civilnými nemocnicami je doposiaľ na dobrej úrovni.“ hovorí náčelník obväziska nadporučík  Ján Tokarz, rodák z Trstenej na Orave, ktorý bol do vojenskej operácie UNFICYP vyslaný v septembri 2017. Nadporučík Tokarz na Slovensku pôsobí v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, ako špecializovaný ortopéd a sám dodáva, že pobyt na Cypre je pre neho zaujímavá skúsenosť; ,,Prijať ponuku pracovať vo vojenskej operácii UNFICYP nebolo jednoduché rozhodnutie, avšak som veľmi vďačný za túto príležitosť. Pravidelne  s tímom kolegov riešime situácie, pri ktorých sa učíme novým veciam.“ 

Obväzisko je komplexne vybavené zdravotné stredisko, kde je zdravotnícky personál schopný poskytnúť ošetrenie na vysokej úrovni. Tieto slová potvrdzuje aj jeden z členov tímu vojenských zdravotníkov nadrotmajster Igor Čačko; ,,Som veľmi milo prekvapený úrovňou vybavenia nášho obväziska.  Máme najnovšie prístroje, poskytnuté z UN a zo Slovenska. K našej výbave patria aj dve nové sanitky, vďaka ktorým sme schopní rýchlo poskytnúť prvú pomoc pacientovi v akomkoľvek teréne.“ Lekár aj zdravotnícky personál je pre vojakov k dispozícií 24 hodín denne. 

 

Dôstojník finančného zabezpečenia

Oddelenie logistiky má vo svojej organizačnej štruktúre dôstojníkov finančného zabezpečenia, ktorí sú príslušníkmi slovenského a maďarského kontingentu. Národné finančné záležitosti slovenského kontingentu ako aj finančné náležitosti UN pre všetky kontingenty v sektore  zastrešuje náčelník finančnej skupiny, kapitán Peter Madarász, rodák zo Šale, ktorý na Slovensku pôsobí ako starší dôstojník oddelenia miezd a platov na Úrade finančného zabezpečenia v Bratislave. Svoje prvé medzinárodné pôsobenie hodnotí slovami: „Som veľmi rád, že sa mi naskytla príležitosť pracovať v medzinárodnom prostredí a aj keď moje pôsobenie je iba polročné, je to pre mňa obrovská skúsenosť.“

Medzi funkčné povinnosti náčelníka finančnej skupiny patrí predovšetkým správa a hospodárenie s finančnými prostriedkami stálej zálohy veliteľa kontingentu a zabezpečenie finančnej podpory príslušníkov slovenského kontingentu vyslaných na plnenie úloh vo vojenskej operácii UNFICYP.

 

 

 

 

 

 


1111222233

Autor: Sektor 4 - UNFICYP , Foto: Sektor 4 - UNFICYP - Dátum: 22.01.2018
Čítanosť: 10263
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share