Preskocit navigáciu

Kurzy, výcviky a ich stručná charakteristika


Výcvik psovodov a služobných psov má za úlohu teoreticky a prakticky pripraviť psovodov a služobných psov na plnenie ich služobných činností, plnenie služobných činností útvarov a zložiek rezortu ministerstva obrany.

Výcvik psovodov a služobných psov prebieha súčasne. Počas výcviku je nevyhnutné vytvoriť súhru psovoda so psom, ktorá je základným predpokladom úspešného plnenia úloh a výkonu služobných činností.

Každý funkcionár využívajúci služobných psov je povinný zabezpečiť odbornú prípravu psovodov a výcvik služobných psov v stanovenom druhu a rozsahu.

Výcvik psovodov a služobných psov sa organizuje v týchto odborných kurzoch:

 • základný kurz psovodov (podľa výcvikovej kategórie psov),
 • doškoľovací kurz psovodov (podľa výcvikovej kategórie psov),
 • opakovací kurz psovodov (podľa výcvikovej kategórie psov),
 • pokračovací kurz kynológov,
 • opakovací kurz kynológov,
 • kurz inštruktorov výcviku kynológie,
 • kurz figurantov a pomocníkov na cviky obrany,
 • kurz kladača stôp pre pachové práce,
 • kurz ošetrovateľa a pomocného ošetrovateľa.

Cieľom výcviku v odborných kurzoch je:

 • odborne pripraviť, vyškoliť a vycvičiť psovodov všetkých stupňov a zameraní za účelom získania odborných znalostí, praktických zručností a kvalifikácie potrebnej pre výkon služby a vykonávanie služobnej činnosti v kynológii,
 • vycvičiť služobných psov v rozsahu určených kategórií a pripraviť ich na praktický výkon služobnej činnosti,
 • udržiavať odborné kvality psovodov všetkých stupňov a zameraní za účelom udržania odborných znalostí, zručností a kvalifikácie potrebnej pre výkon služby a kvalitného vykonávania služobnej činnosti v kynológii,
 • udržiavať získanú vycvičenosť a praktickú pripravenosť služobných psov pre výkon služobnej činnosti v rozsahu udelenej kategórie,
 • zvyšovať odbornú pripravenosť, znalosti, zručnosti, vycvičenosť a kvalifikáciu psovodov pre skvalitnenie plnenia služobnej činnosti,
 • zvyšovať vycvičenosť a praktickú pripravenosť služobných psov pre skvalitnenie výkonu služobnej činnosti,
 • rozširovať nové poznatky v oblasti kynológie, využívania služobných psov a ich výcviku.

Výcvik psovodov a služobných psov sa zabezpečuje formou:

 • predbežného výcviku pomocných psovodov,
 • udržiavacieho výcviku,
 • spoločného udržiavacieho výcviku,
 • kooperačného výcviku,
 • krátkeho aktivizačného výcviku,
 • výcviku v odborných kurzoch,
 • kurz inštruktorov výcviku kynológie,
 • kurz pomocníkov - figurantov a kladačov stôp.

Udržiavací výcvik služobných psov:

 
V období medzi odbornými kurzami organizovanými Oddelením kynológie sa vo vojenskom útvare (v podmienkach Vojenskej polície Odbore policajného výkonu a Odbore výcviku a kynológie) uskutočňuje výcvik služobných psov vo forme udržiavacieho výcviku. Udržiavací výcvik služobných psov upevňuje a zdokonaľuje návyky získané počas výcviku v odborných kurzoch a počas služobnej činnosti.

V období medzi odbornými kurzami sa vykonáva udržiavací výcvik na útvaroch. Udržiavací výcvik so služobným psom vykonáva každý psovod, ktorý má prideleného služobného psa, okrem psovoda ktorý je účastníkom odborného kurzu psovodov.
Udržiavací výcvik sa v rámci jedného mesiaca delí na 4 časti rozvrhnuté do jednotlivých týždňov.

Psovodovi ktorý má pridelených viac služobných psov prináleží na udržiavací výcvik adekvátny počet hodín výcviku za každého prideleného psa.

Cieľom udržiavacieho výcviku je:

 • udržať vycvičenosť služobných psov na požadovanej úrovni v rozsahu získanej kategórie,
 • prispôsobiť prípravu služobných psov klimatickým podmienkam, terénu, počasia, dennému času a ročnému obdobiu,
 • rozvíjať fyziologické vlastnosti služobných psov,
 • spoznávať reakcie psov a metodicky si osvojiť správne návyky pri ich ovládaní vo všetkých situáciách,
 • zabrániť zanikaniu (vyhasínaniu) návykov získaných počas výcviku v kurzoch, upevňovať a zdokonaľovať ich na žiaduce dynamické stereotypy,
 • utlmovať a odstraňovať nežiaduce spojitosti, nežiaduce podmienené reflexy a reakcie služobných psov.

Krátky aktivizačný výcvik

V prípade, že to povaha výkonu konkrétnej služobnej činnosti vyžaduje, vykoná psovod krátky aktivizačný výcvik služobného psa. Úlohou tohto výcviku je udržať nervovú sústavu služobného psa v dostatočne dráždivom stave tak, aby pri plnení konkrétnej úlohy nedochádzalo k znižovaniu výkonnosti služobného psa.

Potrebu vykonania krátkeho aktivizačného výcviku oznámi psovod nadriadenému alebo riadiacemu akcie a výcvik vykoná až s jeho súhlasom a na mieste, ktoré určí nadriadený alebo riadiaci akcie.
O náplni a rozsahu krátkeho aktivizačného výcviku rozhoduje psovod s prihliadnutím na potreby konkrétnej služobnej činnosti a povahové vlastnosti služobného psa, s ktorým plní úlohy služobnej činnosti.

Kooperačný výcvik

Kooperačný výcvik zahŕňa výcvik v kurzoch iných zložiek, spoločné cvičenia, sústredenia, odborné stáže a ostatné formy výcviku psovodov a služobných psov.
Cieľom tohto výcviku je zvyšovanie odbornosti, výmena skúseností, zjednotenie postupov a nadväzovanie spolupráce medzi organizačnými zložkami Ministerstva obrany s inými rezortmi a ich zložkami využívajúcimi služobnú kynológiu.
Vykonávanie tejto formy výcviku sa riadi osobitnými rozkazmi a nariadeniami organizačných zložiek Ministerstva obrany, v pôsobnosti ktorých sa vykonáva.

Skočiť na menu


Share