Národná rada schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/1992 Zb.


Národná rada schválila vládny návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/1992 Zb.

          Národná rada Slovenskej republiky na 40. schôdzi schválila dňa 1.2.2019 uznesením číslo 1608 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 1183. Predložený návrh zákona bol vypracovaný Vojenskou políciou Trenčín v súčinnosti so Sekciou legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky, pričom boli zohľadnené potreby upraviť úlohy a oprávnenia Vojenskej polície vzhľadom na vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte obrany a vytvoriť podmienky na kvalitnejšiu a efektívnejšiu činnosť Vojenskej polície. Návrh zákona súčasne reflektuje zmeny vykonané v právnom poriadku Slovenskej republiky.
          Cieľom návrhu zákona je ustanoviť nové úlohy Vojenskej polície, a to ochranu lietadiel vo vojenských službách, riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a plnenie úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V nadväznosti na nové úlohy Vojenskej polície rozširujú sa oprávnenia vojenského policajta pri zaisťovaní ochrany vojenskej leteckej dopravy a chráneného vojenského objektu. V nadväznosti na ochranu chránených vojenských objektov sa rozširujú oprávnenia vojenského policajta prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota (dronu) do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme v chánenom vojenskom objekte označenom zákazom fotografovania. Zároveň sa rozširujú donucovacie prostriedky a upravuje sa ich použitie.
          Z aplikačnej praxe vyplynula v súvislosti so zabezpečením obrany a bezpečnosti štátu potreba zakázať vstup do chránených vojenských objektov, zakázať činnosť lietadiel spôsobilých lietať bez pilota a ustanoviť sankcie za porušenie tohto zákazu. Rovnako s cieľom zabrániť zneužitiu označenia „Vojenská polícia“, vojenskej rovnošaty s týmto označením, služobného preukazu a služobného odznaku sa ustanovuje zákaz používať označenie „Vojenská polícia“, zákaz používať vojenskú rovnošatu s týmto označením, služobný preukaz a služobný odznak. Definujú sa priestupky, sankcie a Vojenská polícia ako vecne príslušný orgán, ktorý bude tieto priestupky objasňovať a prejednávať v blokovom konaní. 
 

 

 Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 07.02.2019
Čítanosť: 12126
Verzia pre tlač

Skočiť na menu