Preskocit navigáciu

BLUE SECURITY 2012 finišuje


BLUE SECURITY 2012 finišuje

V popoludňajších hodinách v stredu a ranných hodinách vo štvrtok sa cvičenie BLUE SECURITY 2012 preklopilo do svojej druhej polovice. Cvičiace jednotky si postupne precvičili tri úlohy. Prvou z nich bolo vybudovanie mobilného kontrolného bodu na určenom mieste v priestore Malej Moskvy. Činnosť príslušníkov Vojenskej polície spočívala v kontrole osôb a vozidiel prechádzajúcich cez kontrolný bod. Rozhodcovská služba sledovala reakcie a činnosť hliadky na rôzne typy incidentov – prevážaná dlhá zbraň vo vozidle, výtržnosť dvoch miestnych občanov spojených s vyhrážaním sa fyzickou likvidáciou, či vo vozidle ukrytá odcudzená munícia z miestnych muničných skladov. Každá jedna skupina dokázala reagovať na vzniknutú situáciu primeranými zákonnými postupmi a dokázala, že činnosť na kontrolnom bode má zvládnutú.

Druhou úlohou bola ochrana a sprevádzanie VIP. V námete tejto situácie bolo stretnutie chránenej osoby s predstaviteľom miestnych obyvateľov a zabezpečenie priestoru počas ich stretnutia. Pri príchode na určenom mieste chránená osoba zistila, že na stretnutie prišla iná osoba. Rozhodcovia sledovali prípravu, následný presun na určené miesto a reakciu jednotky na vzniknutú situáciu. Záložné trasy a varianty návratu s chránenou osobou do východiskového bodu boli samozrejmosťou.

Tretia úloha znela: zabezpečiť priestor a zamedziť vstupu nepovolaným osobám do vymedzeného priestoru za použitia protiúderových kompletov. Domáci obyvatelia sa dožadovali vpustenia do tohto priestoru, čo im však nemalo byť umožnené. Súčasne mali zabezpečiť voľný prejazd cez túto uzáveru kolóne s chránenou osobou smerom von a pri návrate aj smerom dnu. Všetky tri cvičiace jednotky stanovenú úlohu splnili, nedošlo k prieniku nepovolaných osôb do chráneného priestoru a podarilo sa im aj zabezpečiť výjazd a vjazd kolóny s chránenou osobou.

Týmto sa hodnotené aktivity cvičenia BLUE SECURITY 2012 ukončili. Popoludní sa príslušníci SkRKS venovali príprave na kontrolný deň, ktorý sa uskutoční v piatok 25. mája 2012 v dopoludňajších hodinách. Či stanovené úlohy cvičenia splnili alebo nie sa príde presvedčiť riaditeľ VP plk. Ing. Jaroslav Hamár a velitelia útvarov VP.

Riadenie cvičenia mali na svojich pleciach príslušníci operačného oddelenia riaditeľstva VP Trenčín pplk. Ivan Viselka – riadiaci cvičenia, jeho zástupca mjr. Miloš Soliar a kpt. Viktor Belko, predstavujúci situačné centrum. Ich úlohou počas cvičenia bolo pripravené námety odovzdať prostredníctvom operačného centra cvičiacim jednotkám a súčasne pre nich predstavovali nadriadený stupeň.

Ďalšou z dôležitých oblastí cvičenia je aj zabezpečenie komunikácie medzi samotnými cvičiacimi jednotkami, operačným centrom, situačným centrom a riaditeľstvom cvičenia. O návrh, výber a výstavbu vhodného komunikačného prostredia sa postarali npor. Milan Tomčík z útvaru VP Topoľčany a nrtm. Ľubomír Bobák z riaditeľstva VP Trenčín, ktorí spojenie zabezpečili vlastným rádiokomunikačným systémom SITNO, formou autonómnej bunky s viacerými hovorovými skupinami. Nakoľko ide o „poľné“ cvičenie, bol vynechaný komfort rezortnej telefónnej a dátovej siete a služieb mobilného operátora a forma komunikácie bola zámerne obmedzená a odkázaná len na vlastné spojovacie prostriedky.

Logistickú podporu pre cvičiacich zabezpečili príslušníci oddelenia logistiky riaditeľstva VP Trenčín kpt. Jozef Dudáš a nrtm. Peter Lorenc, počínajúc ubytovaním, cez zabezpečenie stravy, vybudovanie poľného parku techniky a jeho vybavenia, ako i materiálom na vybudovanie pracovísk pre riadenie cvičenia.

Opozitná skupina pod velením nrtm. Miloslava Balogha z útvaru VP Bratislava predstavovala miestnych obyvateľov, ktorých úlohou bolo obsadenie a vykonanie jednotlivých incidentov pri precvičovaní zadaných úloh vyplývajúcich z námetov.


BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 24.05.2012
Čítanosť: 24035
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share