Preskocit navigáciu

Obdobie roku 2006


       Začiatok roka 2006 bol pre Vojenskú políciu poznačený obrovskou tragédiou – pádom lietadla AN-24.
       Lietadlo, ktorým sa vracali vojaci z plnenia úloh v zahraničnej misie, bohužiaľ nedoletelo späť na územie Slovenskej republiky a havarovalo na kopci Borsó v Maďarsku. V ňom tragicky zahynuli aj štyria príslušníci Vojenskej polície
  - kpt. Ing. Igor SCÍGEĽ,
- pplk. Ing. Ľuboš BELÁK,
   - npráp. Róbert LETKO,
  - práp. Vlastimil ČEPIČAN.
 

Chlapci budete nám chýbať

NAVŽDY zostanete v našich spomienkach AN26ALLchalani

 


 
      Práve pre túto tragédiu plánované oslavy 15. výročia vzniku Vojenskej polície, ktoré sa mali uskutočniť vo februári boli odložené a uskutočnili sa 29. septembra 2006.
      Slávnostné zhromaždenie prebehlo v priestoroch Kultúrneho a metodického centra v Trenčíne za účasti :
 • podpredsedu vlády a ministra vnútra JUDr. Róberta KALIŇÁKA,
 • ministra obrany Mgr. Františka KAŠICKÉHO,
 • poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
 • riaditeľa vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky plk. Ing. Jaroslava MURÍNA,
 • náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl gen. Ing. Ľubomíra BULÍKA,
 • prezidenta Policajného zboru gen. JUDr. Jána PACKU,
 • riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR plk. Mgr. Juraja HREŽA,
 • riaditeľov krajského a okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne,
 • náčelníka Mestskej polície v Trenčíne,
 • predstaviteľov diplomatického zboru, vojenských polícií Českej a Poľskej republiky, vojenskej prokuratúry a súdov, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Colného riaditeľstva, bývalých náčelníkov a veliteľov útvarov Vojenskej polície a ďalších významných partnerov a hostí.

  vyrocie15

 


  

Hlavní funkcionári Vojenskej polície

 • riaditeľ vojenskej polície – plk. JUDr. Stanislav BERO
 • zástupca riaditeľa vojenskej polície – plk. Ing. Vladimír JURKAS
 • vedúci oddelenia vnútorného riadenia - pplk. Mgr. František ŠARŽÍK
 • vedúci personálno-právneho oddelenia - mjr. Ing. Jaroslav HNILIČKA
 • riaditeľ odboru policajného výkonu – pplk. Ing. Marián ZLATOVSKÝ
 • riaditeľ ekonomicko-technického odboru – pplk. Ing. Antonín ZÁMEČNÍK
 • veliteľ útvaru VP Bratislava – plk. Ing. Miloš BABUŠÍK do 7.augusta 2006
 • veliteľ útvaru VP Topoľčany – pplk. Ing. Vladimír RAJNOHA
 • veliteľ útvaru VP B. Bystrica – mjr. Ing. Pavol ZEMEK
 • veliteľ útvaru VP Prešov – pplk. Mgr. Peter ČECH
 • veliteľ Výcvikového centra VP v L. Mikuláši – pplk. Ing. Jozef GANDŽALA

      V priebehu roku 2006 Vojenská polícia plnila veľké množstvo úloh v bežnej policajnej činnosti, výstavbe deklarovaných jednotiek a ich výcviku, cvičení a zahraničnej spolupráce s partnerskými krajinami.

                            zakrokukazka
        Plnenie úloh v oblasti policajných činností tvorilo najväčšiu časť dennej policajnej práce. Úlohy vyplynuli z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky rozpracované na podmienky rezortu. Vzhľadom na celkový vývoj bezpečnostnej situácie boli Vojenskou políciou zapracované úlohy v boji proti terorizmu a extrémizmu.
       Boli rozpracované úlohy v oblasti boja proti korupcii, boja proti drogám, prevencii kriminality v ozbrojených silách a v neposlednom rade bola pravidelne vyhodnocovaná bezpečnostná situácia v rezorte. Preventívnou činnosťou sa príslušníci VP podieľali na znížení množstva priestupkov a trestných činov páchaných v rezorte obrany a to formou teritoriálnych ale i celoslovenských preventívno-bezpečnostných akcií, hliadkovej a kontrolnej činnosti.
       Počas celého roka plnila Vojenská polícia úlohy v príprave a výstavbe deklarovaných jednotiek – skupín pre riešenie krízových situácií. Tieto jednotky sú predurčené pre nasadzovanie do operácií na území SR i v zahraničí, pri rôznych typoch úloh – bojových, ale i mierových. Veľký podiel v príprave týchto skupín malo Výcvikové centrum Vojenskej polície Liptovský Mikuláš. Pod odborným vedením inštruktorov Výcvikového centra VP absolvovali praktické, ale aj teoretické cvičenia a jazykovú prípravu potrebnú pre nasadenie do zahraničných misií. Svoju úroveň pripravenosti prezentovali rôznych typoch ukážok – pre poslancov Národnej rady SR, zahraničné návštevy partnerských krajín okolitých štátov na úrovni riaditeľa Vojenskej polície. Celý komplex prípravy skupín pre riešenie krízových situácií smeroval k historicky prvému vyslaniu samostatnej jednotky Vojenskej polície do zahraničnej mierovej misie – EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine. 
          Vojenská polícia roku 2006 sa naďalej podieľala na výstavbe Mnohonárodného práporu vojenskej polície (MNMPBAT NATO ) pod vedením Poľska, do ktorej Slovenská republika prispieva jednotkou o sile čaty. V priebehu minulého roku sa príslušníci VP zúčastnili rokovaní s členskými krajinami tohto projektu (Poľsko, Chorvátsko, Česká republika). Spoločné stretnutia vyvrcholili na spoločnom podujatí 4.-7. decembra 2006 na Smrekovici a vo VVP Lešť. Vážnosť a záujem rezortu o tento projekt bola podporená i účasťou ministra obrany. 
           Na základe Rozkazu MO SR č. 37/2005 bolo dňom 1.3.2006 personálne a materiálne prepodriadené Kynologické stredisko Hronsek do štruktúr Vojenskej polície. V priebehu roka prebehlo veľké množstvo pracovných stretnutí, ktoré mali určiť smerovanie a využitie tohto objektu Výcvikovým centrom VP pri zachovaní a rozvoji kynológie, ktoré by boli využiteľné aj pre základné potreby výcviku príslušníkov VP vo vybraných zručnostiach a špecifický výcvik v oblasti kynológie príslušníkov VP a OS SR. 
             kynologgaspi

             Zahraničné aktivity boli vykonávané v súlade s plánom a s prihliadnutím na plnenie prioritných cieľov. Pracovná skupina Vojenskej polície sa podieľala na príprave spojeneckej doktríny vojenských polícií NATO v rámci programu MP PANEL.
Účasť Vojenskej polície v zahraničí
   - UNDOF Sýria ... 3 príslušníci
   - UNFICYP Cyprus ... 6 príslušníkov
   - KFOR Kosovo ... 3 príslušníci
   - Iraq Freedom ... 1 príslušník
   - NATO SHAPE Belgicko ... 3 príslušníci
   - NATO JFC N Holandsko ... 1 príslušník
   - NATO LAND N Nemecko ... 3 príslušníci 

      Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR sa v roku 2005 stala členom európskeho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky (ECRAF) v ozbrojených silách Európy. Cieľom organizácie je vykonávať aktivity na zníženie počtu dopravných nehôd a ich následkov a znížením počtu obetí na cestách o polovicu do konca roku 2010.
     Riaditeľ VP prijal v priestoroch Riaditeľstva VP oficiálne delegácie Estónska a Grécka, ktorých cieľom bola vzájomné oboznámenie sa s postavením Vojenskej polície v rámci rezortu, úlohami, štruktúrou, výcvikom, materiálno-technickým vybavením a plnením úloh v medzinárodných operáciách. V rámci prihraničnej spolupráce susediacich krajín boli prijaté delegácie z Poľska a Českej republiky.

       Riaditeľstvo Vojenskej polície v mesiaci júl privítalo na oficiálnej návšteve ministra obrany Františka KAŠICKÉHO spolu so zástupcom náčelníka GŠ OS SR gen. Petrom GAJDOŠOM a v mesiaci september štátneho tajomníka Jaroslava BAŠKU. Hlavní funkcionári VP informovali predstaviteľov ministerstva a generálneho štábu o histórii, poslaní a úlohách Vojenskej polície v rezorte. Počas návštevy si prezreli i statickú ukážku vybraného materiálno-technického vybavenia a zúčastnili sa stretnutia s ostatnými profesionálnymi vojakmi a zamestnancami. 

         V máji 2006 sa v Bratislave v areáli výstaviska a kongresového centra INCHEBA konal medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2006. Vojenská polícia tu v rámci statickej ukážky prezentovala svoju výzbroj a výstroj. Dynamickými ukážkami príslušníci VP predvádzali úroveň vycvičenosti a pripravenosti v rôznych modelových situáciách. Tieto ukážky sa stretli s vysokým ohlasom laickej ale i odbornej verejnosti.


ideb

 

Skočiť na menu


Share