Preskocit navigáciu

Obdobie roku 2008


Vojenská polícia v roku 2008

       Rok 2008 bol pre Vojenskú políciu hektický. Riaditeľstvo VP sa z priestorov AŠK Dukly presťahovalo do kasární SNP. Prešli sme reorganizačnými zmenami s dátum k 1. júlu 2008. Všetky schémy, štruktúry sú preto uvádzané podľa nových platných tabuliek.
       Ku koncu roku 2008 bol spracovaný zámer riaditeľa VP k personálnym opatreniam s dátumom k 31. januáru 2009.

2008orgstructvp

 

       Množstvo plánovaných, ale oveľa viac neplánovaných úloh a požiadaviek, pred ktoré bola Vojenská polícia postavená sme zvládli profesionálne. Zo života Vojenskej polície a tých z najdôležitejších úloh spomeňme: 
Pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava BAŠKU
       Príslušníci Vojenskej polície vo VVP Turecký Vrch pomohli zrealizovať 29.ročník streleckej súťaže Novinárska muška, II. ročník Memoriálu Katky FORNEROVEJ. Prítomní novinári súťažili v troch streleckých disciplínach“
- streľba zo samopalu AK 47 airsoft,
- streľba zo samopalu HK UMP,
- streľba z pištole CZ vz. 75 D COMPACT,
- nesúťažne streľbu zo samopalu vz. 58 a Pi CZ vz. 82 
 
Pod záštitou riaditeľa Vojenskej polície plk. Mgr. Milana MEZOVSKÉHO
       Bol zorganizovaný 12. ročník streleckej súťaže R VP v bojovej streľbe,II. Ročník Memoriálu pplk. Ing. Ľuboša BELÁKA v Centre výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek. Pani Ľubica BELÁKOVÁ a a veliteľ Centra výcviku a kynológie pplk. Ing. Jozef GANDŽALA zahájili súťaž. Strelcom zaželali pevnú ruku, presnú mušku a športové šťastie. Ceny najlepším strelcom odovzdal zástupca riaditeľa Vojenskej polície plk. Ing. Vladimír JURKAS. 
 
V septembri riaditeľ Vojenskej polície a prezident Policajného zboru SR podpísali vykoná-vaciu dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR. Vykonávacia dohoda upravuje podmienky spolupráce zmluvných strán na zabezpečenie plnenia úloh VP v zmysle zákona č.124/92 Zb. a PZ v zmysle zákona č. 171/1993 Z.z.
Príslušník riaditeľstva VP mjr. Ing. Robert SCHUTZ sa stal ďalším príslušníkom Vojenskej polície, ktorý bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ako zástupca náčelníka Vojenskej polície - Second in Command Force Military Police Unit – UNFICYP CYPRUS. 
V decembri sa v priestoroch riaditeľstve VP konalo priateľské posedenie súčasného vele-nia VP s bývalými riadiacimi funkcionármi VP. Pozvaní hostia boli formou prezentácie krátko informovaní o aktuálnom dianí vo Vojenskej polícii. Na konkrétne otázky ďalej odpovedali zástupcovia jednotlivých oddelení Riaditeľstva VP počas spoločenského posedenia spojeného s pohostením.
ZASPOMÍNAJME si na našich bývalých kolegov, ktorí nás opustili:
 
dňa 25. júla 2008 nás vo veku nedožitých 50 rokov
náhle opustil priateľ a bývalý spolupracovník
podplukovník v. v. Ing. Štefan MORAVČÍK,
ktorý v rokoch 1993-2000 bol veliteľom útvaru VP KOŠICE
a v rokoch 2001-30.9.2004 tiež veliteľom útvaru VP PREŠOV
 
Dňa 24.11.2008 nás vo veku 58 rokov
náhle opustil priateľ a bývalý spolupracovník
plukovník v.v. JUDr. František ZEMKO,
náčelník Vojenskej polície v rokoch 2003 - 2005

 obr1 obr2

 

STROM RIADENIA A SUBORDINÁCIE

 Organizačná štruktúra riaditeľstva Vojenskej polície

 2008orgstruc

Hlavní funkcionári Riaditeľstva VP v roku 2008


Riaditeľ Vojenskej polície
– plk. JUDr. Stanislav BERO (do 31. 5. 2008)
plk. Mgr. Milan MEZOVSKÝ (od 1. 7. 2008)
Zástupca riaditeľa Vojenskej polície – plk. Ing. Vladimír JURKAS
Vedúci oddelenia vnútorného riadenia - pplk. Ing. Peter ŠMELKO
Vedúci oddelenia personálno manažmentu - pplk. Ing. Jaroslav HNILIČKA
Vedúci oddelenia BOIaKIS – pplk. Ing. Ľubomír MIČO
Riaditeľ odboru policajného výkonu – pplk. Ing. Marián ZLATOVSKÝ
Riaditeľ ekonomicko-technického odboru – pplk. Ing. Antonín ZÁMEČNÍK
Veliaci poddôstojníka – šbnrtm. Radovan ORGONIK

Velitelia útvarov Vojenskej polície:
útvaru Topoľčany – pplk. Ing. Dušan BIELICH (od 1.1.2008)
útvaru Prešov – pplk. Mgr. Peter ČECH (do 31.12.2008)
útvaru Banská Bystrica – mjr. Ing. Pavol ZEMEK
útvaru Bratislava – pplk. Ing. Ľuboš MURČEK
Centra výcviku a kynológie VP v Vlkanová, Hronsek – pplk. Ing. Jozef GANDŽALA

      Potešiteľným zostáva, že napriek vysokému pracovnému zaťaženiu a nárokom kladeným na príslušníkov Vojenskej polície záujem o službu u našej zložky neutíchol a do našich radov sa stále hlásia záujemcovia, z ktorých možno pre Vojenskú políciu vybrať kvalitný a spoľahlivý personál.
       K zložkám Vojenskej polície bolo 9 nových príslušníkov, profesionálnych vojakov. 17 profesionálnym vojakom bolo ukončené vyčlenenie a boli premiestnení k iným zložkám OS SR a 25 príslušníkov bolo zo služobného pomeru profesionálneho vojaka prepustených.

Príprava, výcvik, nasadenie

       Vojenská polícia sa aj v roku 2008 naďalej podieľala na výstavbe Mnohonárodného práporu Vojenskej polície (MNMPBAT NATO) pod vedením Poľska, do ktorej Slovenská republika prispieva jednotkou o sile čaty, funkcionármi zaradenými do štábu práporu a tímom vyšetrovateľov. Jednalo sa o prípravné rokovania, štábnu prípravu a veliteľsko-štábne nácviky. Tieto aktivity vyvrcholili prvým medzinárodným cvičením práporu za účasti jednotiek vojenských polícií Českej republiky, Chorvátska, Poľska a Slovenska v termíne 25.9. - 4.10.2008 vo výcvikovom priestore Wędrzyn v Poľskej republike. Pozvaní boli predstavitelia Vojenskej polície Ukrajiny a aj hlavný predstaviteľ Vojenskej polície NATO zo Shape–u, Provost Marshal NATO – SHAPE plukovník Josephus Govaarts.

mnmpbat

 Zahraničné aktivity

        Zahraničné aktivity boli vykonávané v súlade s plánom a s prihliadnutím na plnenie prioritných cieľov. Nosnou úlohou zostáva podiel na výstavbe MNMPBAT NATO. Pracovná skupina Vojenskej polície sa podieľala na príprave ALLIED MILITARY POLICE DOCTRINE (doktrína spoločnej vojenskej polície NATO) AJP-3.2.3.3. v rámci programu MP PANEL.

       Príslušníci VP sa zúčastnili množstva ďalších pracovných rokovaní, sympózií, seminárov a osláv významných výročí v partnerských krajinách.

       V obci Hejce v Maďarsku sa predstavitelia Vojenskej polície zúčastnili na spomien-kovom stretnutí pri príležitosti leteckej tragédie a súčasne bola akcia policajne zabezpečená Vojenskou políciou. Riaditeľ VP prijal v priestoroch Riaditeľstva VP Trenčín oficiálne delegácie, predstaviteľov Vojenskej polície Poľska, Českej republiky a Chorvátska. V marci 2008 sa na pôde Riaditeľstva VP Trenčín konalo stretnutie Provost Marshal misie UNFICYP na Cypre, ktorý predniesol požiadavky na výkon spôsobilostí vojenských policajtov, ktorí sú vyberaní do predmetnej misie.

       Predstavitelia VP sa zúčastnili na bilaterálnom stretnutí s predstaviteľmi Ukrajinských ozbrojených síl v Kyjeve na Ukrajine v rámci transformácie Ukrajinských ozbrojených síl do NATO.
      V priestoroch Centra výcviku a kynológie Hronsek-Vlkanová v mesiacoch máj a jún 2008 prebiehal výcvik MOUT 2008 a Výcvik psov a psovodov Level II, ktoré boli zabezpečené zahraničnými inštruktormi. V júni 2008 v priestoroch VP stážoval zahraničný študent VA Hamburg.
       Vojenská polícia tak, ako aj po minulé roky nechýbala na kongrese ECRAF a na Výročnom stretnutí riaditeľov Vojenských polícií členských krajín NATO. V mesiaci október 2008 príslušníci Vojenskej polície ako širšia časť expertného tímu participovali na zasadnutí Ministrov obrany členských krajín NATO.
       V novembri 2008 sa príslušníci Vojenskej polície zúčastnili na cvičení v Joint International Training Centre v Grafenwoehr v Nemecku, ktoré bolo zrealizované pred vyslaním do operácie ISAF Afganistan. V mesiaci november sa realizovalo stretnutie náčelníkov odborov policajného výkonu VP v Českej republike, za účelom výmeny skúseností z medzinárodného cvičenia LIVEX BLACK BEAR 2008 a v Slavičíne v ČR sa zainteresovaní príslušníci VP zúčastnili na prezentácii zabezpečovacieho systému SOM 3.

 

VP v zahraničných misiách a operáciách:
UNDOF Sýria - 3 príslušníci
UNFICYP Cyprus - 6 príslušníkov
KFOR Kosovo - 3 príslušníci
ALTHEA - 35 príslušníkov
ISAF Afganistan -51 príslušníkov
      Významnou udalosťou v pôso-bení príslušníkov Vojenskej polície v zahraničí bolo vyslanie už v poradí druhej organickej jednotky na plnenie úloh v zahraničí. Dňa 16. 1. 2008 rotovalo 35 príslušníkov skupiny pre riešenie krízových situácií útvaru Vojenskej polície Prešov do operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Obrázok č. 4 Slávnostný nástup jednotky VP pred nasadením.
      Ďalšou významnou udalosťou pre Vojenskú políciu bolo nasadenie strážnej jednotky na základňu KAF, Kandahár v operácii ISAF Afganistan. Išlo o nasadenie doteraz najväčšieho počtu vojenských policajtov do jednej operácie. Celkovo bolo v roku 2008 nasadených mimo územia 98 príslušníkov Vojenskej polície.

nastup

Prevencia kriminality

       Z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 681 z 15. augusta 2007 k Stratégii prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 vyplynula úloha pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky rozpracovať stratégiu na podmienky ministerstva. Na základe analýzy vyhodnotenia trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany v rokoch 2003 – 2006 a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo stratégie, Vojenská polícia vypracovala Koncepciu prevencie kriminality v rezorte ministerstva obrany do roku 2010. Na základe rozhodnutia ministra obrany k zjednoteniu postupu a k skoordinovaniu činnosti zainteresovaných subjektov v plnení úloh prevencie kriminality v rezorte ministerstva obrany, vypracovala Vojenská polícia v súčinnosti s vedúcim Služobného úradu ministerstva, Generálnym štábom ozbrojených síl Slovenskej republiky, sekciami ministerstva a riaditeľmi samostatných úradov a zariadení Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2008 o zabezpečení plnenia úloh v oblasti prevencie kriminality s účinnosťou od 15. apríla 2008. Účelom Nariadenia je zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie, pokračovať v dlhodobom prijímaní a štandardnom realizovaní opatrení týkajúcich sa odhaľovania trestnej činnosti a určiť priority v prevencii kriminality pre rezort ministerstva obrany do roku 2010 v zmysle úloh vyplývajúcich z Dlhodobého plánu rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015. V nadväznosti na to, návrh nariadenia určuje zameranie preventívnych programov a preventívnych aktivít jednotlivých subjektov prevencie.
       V mesiaci apríl 2008 sa v Kultúrnom a metodickom centre OS SR v Trenčíne uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov prevencie kriminality na veliteľstvách, útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorom bolo vyhodnotené plnenie úloh vyplývajúcich z RMO č. 40/2003 a boli vytýčené úlohy v oblasti prevencie kriminality do ďalšieho obdobia v zmysle Nariadenia MO SR č. 35/2008. Závery z odborného zhromaždenia boli prostredníctvom operačných veliteľstiev distribuované na jednotlivé vojenské útvary. 

Technická inšpekcia a ochrana objektov

      Hlavným odborným riadiacim pracoviskom v oblasti technickej inšpekcie a ochrany objektov MOSR je Oddelenie technickej inšpekcie a ochrany objektov Riaditeľstva vojenskej polície, ktoré metodicky zabezpečuje odborný výkon v oblasti ochrany objektov určených ministrom obrany, posudzuje zabezpečenie ochrany prostredníctvom technických prostriedkov nasadzovaných k stálej, alebo dočasnej ochrane objektov rezortu ministerstva obrany.
      V roku 2008 na úseku technickej inšpekcie a ochrany objektov bolo útvarmi Vojenskej polície vykonaných 7174 vlastných kontrol zameraných na:
     - zabezpečenie ochrany majetku,
     - oprávnenie vstupu do objektu,
     - zabezpečenie vstupu do objektu, 
     - výkonu strážnej a dozornej služby.
    
    Zároveň bolo vykonaných 84 kontrol dôležitých objektov, zameraných na základné zložky ochrany:
     - režimová ochrana,
     - mechanická ochrana, 
     - fyzická ochrana, 
     - technická ochrana.

      Oddelením technickej inšpekcie a ochrany objektov bolo posúdených sedem projektových dokumentácií zabezpečovacích systémov, príslušníci oddelenia sa zúčastnili piatich technických rád k projektovým dokumentáciám a dvoch kolaudačných konaní.
       Veľká pozornosť v oblasti ochrany objektov bola venovaná skvalitňovaniu výkonu služby fyzickej ochrany objektov a modernizácii prostriedkov na ochranu objektov v pôsobnosti MO SR.

Kynológia vo Vojenskej polícii

      Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2007 o kynológii, dali Vojenskej polícii do vienka riadenie kynológie v celom rezorte po stránke odbornej, metodickej, kontrolnej, organizačnej a koncepčnej.
      Využívanie kynológie a jej zabezpečenie po stránke personálnej a materiálnej je v kompetencii útvarov a zariadení využívajúcich psov. Bola nadviazaná spolupráca s inými ozbrojenými zložkami v oblasti kynológie a kynologického výcviku, v rámci ktorého bol vycvičený prvý psovod a služobný pes VP na detekciu drog. Začalo sa s výcvikom služobných psov na detekciu výbušnín.
Spoločný výcvik s US Army - DOG II. 2008
       V dňoch 19.- 30. mája 2008 bol vykonávaný spoločný výcvik psovodov Vojenskej polície DOG II. 2008. Výcvik bol pokračovaním podobnej akcie zo septembra 2007 a zúčastnila sa ho prevažná väčšina psovodov VP, príslušníci Oddelenia kynológie Hronsek a Skupiny výcviku psovodov a psov VC VP. Tento výcvik prebiehal pod vedením dvoch inštruktoriek výcviku psov US AIR FORCE, slúžiacich na základni US Army v Turecku: S. DANIELS a Jennifer M. DEAN

        Vzhľadom na predpokladané vyslanie psov VP do zahraničnej misie bola hlavnou témou výcviku detekcia výbušnín - taktické postupy a metodika výcviku psov, taktika prehľadávania priestorov a praktického nasadenia psov. Výcvik prebiehal v priestoroch VC VP Hronsek, okolitých vojenských útvarov a vo vhodných priestoroch v civilnom sektore. Väčšina zúčastnených takúto formu výcviku vysoko ocenila, nakoľko praktické skúsenosti s denného výkonu služby v oblasti vo všetkých smeroch podobnej ich budúcemu nasadeniu sú nezaplatiteľné a v podmienkach SR sa ani priamo nedajú získať.
gasparovic
kasicky

      V apríli 2008 cestovali príslušníci kynológie do Českej republiky. Navštívili Veterinárnu základňu Grabštejn, kde sa výcvik psov pre armádne a policajné účely vykonáva už od roku 1953 a Regionálne výcvikové stredisko služobnej kynológie Svetovej colnej organizácie WCO v obci Heřmanice.
       Získali sme množstvo poznatkov. Mali sme možnosť získať informácie priamo od ľudí, ktorí boli účastníkmi misií AČR v Iraku, Afganistane a Kosove. Dôležitým aspektom návštevy bolo aj získanie osobných kontaktov a vzťahov, snaha a sľub o nadviazaní praktickej spolupráce.

Skočiť na menu


Share