Preskocit navigáciu

Oznámenie o zaradení vojakov v zálohe do aktívnych záloh v roku 2019


Oznámenie o zaradení vojakov v zálohe do aktívnych záloh v roku 2019


Podľa čl. 1 ods. 1 služobného predpisu ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený v znení služobného predpisu ministra obrany Slovenskej republiky č. 78/2018 v nadväznosti na § 14 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a do-plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z.“) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky uverejniloOZNÁMENIE O ZAČATÍ ZARAĎOVANIA VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOHNázov funkcie, plánovaná vojenská hodnosť, do ktorej má byť vojak v zálohe zara-dený, kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený
a odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený, ak sa vy-žadujú, sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Podmienky zaradenia:
Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak

 1. spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť zaradený,
 2. dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo vojenskú hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu než aká je plánovaná na výkon tejto funkcie,
 3. spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú,
 4. je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,
 5. je bezúhonný,
 6. je spoľahlivý,
 7. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 8. je občanom SR,
 9. nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 570/2005 Z. z.,
 10. uzatvoril dohodu o zaradení do aktívnych záloh.

Zoznam požadovaných dokladov:
Vojak v zálohe predkladá žiadosť o zaradenie do aktívnych záloh, ktorej vzor je možné stiahnuť na stránkach pre regrutáciu: https://www.regrutacia.sk/70-sk/aktivne-zalohy

K žiadosti vojak v zálohe prikladá:

 1. výpis zo zdravotnej dokumentácie,
 2. osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 3. osvedčenú kópiu dokladu o získaných oprávneniach, osvedčeniach,
 4. čestné vyhlásenie o spoľahlivosti (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu),
 5. vyplnený osobný dotazník (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu). 

Predpokladaný dátum zaradenia do aktívnych záloh: od 1. januára 2020


Termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do aktívnych záloh:

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť Personálnemu úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky prostredníctvom regrutačnej skupiny podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 15. septembra 2019. Ak vojak v zálohe podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16,
911 27 Trenčín
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice


Podrobnejšie informácie vám za Vojenskú políciu poskytne mjr. Ing. Roman Kováčik, email: roman.kovacik@mil.sk, tel.č.:0903 628 538 a taktiež pracovníci uvedených regrutačných skupín.

Informácie týkajúce sa kontaktov na regrutačné skupiny sú uverejnené na webovej stránke https://www.regrutacia.sk/50-sk/regrutacne-skupiny

 Autor: VP - Dátum: 23.05.2019
Čítanosť: 11447
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share