Preskocit navigáciu

Oddelenie kynológie


História:

 • 1.12.1996: vznik pracoviska na Hronseku – podriadenosť Vojenskému veterinárnemu ústavu v Košiciach,
 • 1.12.2000: pre podriadenie z VVÚ Košice – vznik samostatného útvaru „Vojenské výcvikové kynologické stredisko“ VÚ 1399 Hronsek (odborne nadriadený stupeň Veterinárna služba ASR),
 • 1.1.2005: zánik VÚ 1399 a pre podriadenie pod ÚŠZV Lešť (ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku),
 • 1.3.2006: pre podriadenie pod Výcvikové centrum vojenskej polície Liptovský Mikuláš,
 • 1.7.2007: rozdelenie pracoviska na oddelenie kynológie Riaditeľstva VP Trenčín a skupinu výcviku Centra výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek,
 • 1.9.2014: zlúčenie pracoviska pod Odbor výcviku a kynológie Vlkanová–Hronsek, vytvorenie oddelenia kynológie v tej podobe, ako je dnes.

Veterinárna ambulancia:

vet ambulancia budova 8 02 (2)

 Po reorganizačných zmenách Úradu hlavného lekára Ružomberok bolo k 1.7.2016 zriadené miesto Odborného veterinárneho lekára s výkonom služby v Hronseku. Je to významný krok k zvýšeniu efektivity veterinárneho zabezpečenia všetkých aktivít, ktoré Oddelenie kynológie vykonáva. Po plánovanom do vybavení potrebnými diagnostickými prístrojmi, RTG a USG s príslušenstvom, bude možné minimalizovať využívanie veterinárnych služieb v civilnom sektore nielen pre príslušníkov rezortu obrany, ale aj pre príslušníkov iných silových rezortov Banskobystrického kraja.


Priestory Oddelenia kynológie a veterinárnej ambulancie:


Priestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológiePriestory Oddelenia kynológieveterinárna ambulanciaveterinárna ambulancia

 

 

 


Organizačná štruktúra Oddelenia kynológie:
oddkynologiestruktura


Úlohy Oddelenia kynológie:

 • na základe požiadaviek organizačných zložiek ministerstva uvedených v smernici o služobnej kynológii vykonáva výcvik psovodov a služobných psov,
 • na základe zmlúv a dohôd vykonáva výcvik psovodov a služobných psov ostatných ozbrojených zborov a civilných kynologických organizácií,
 • vykonáva odbornú prípravu kynológov a psovodov, odbornú prípravu profesionálnych vojakov a zamestnancov na úseku služobnej kynológie,
 • podieľa sa na zabezpečení úloh policajného výkonu na úseku služobnej kynológie,
 • spracúva obsahové zameranie výcviku psovodov a služobných psov z hľadiska možnosti ich využitia,
 • spracúva metodiku výcviku kynológov, psovodov a služobných psov,
 • určuje najvhodnejšie spôsoby využitia služobných psov v služobnej činnosti,
 • podieľa sa na zabezpečení nadobúdania služobných psov,
 • spolupracuje s výcvikovými kynologickými zariadeniami ostatných ozbrojených zborov a s civilnými kynologickými organizáciami,
 • zabezpečuje činnosť komisií (záverečné preskúšanie v odborných kurzoch, riešenie nepredvídaných situácií na úseku kynológie a pod.),
 • zabezpečuje veterinárnu starostlivosť na úseku kynológie v pôsobnosti Vojenskej polície,
 • organizuje a riadi pozorovaciu karanténu novonadobudnutých služobných psov a zaraďuje ich do útvarov, v podmienkach Vojenskej polície odborov policajného výkonu,
 • vedie centrálnu evidenciu psovodov a služobných psov,
 • buduje a aktualizuje vedecko-informačnú základňu na úseku kynológie,
 • podieľa sa na príprave profesionálnych vojakov útvarov zodpovedných za výkon dozornej a strážnej služby,
 • podieľa sa na príprave príslušníkov Vojenskej polície počas kariérnych a odborných kurzov,
 • zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti služobnej kynológie.


Vedúci oddelenia kynológie (ďalej len „hlavný kynológ“) plní najmä tieto úlohy:

 • organizuje výcvik kynológov, psovodov a služobných psov,
 • organizuje odbornú prípravu profesionálnych vojakov a zamestnancov na úseku služobnej kynológie,
 • spracúva obsahové zameranie výcviku kynológov, psovodov a služobných psov,
 • predkladá návrhy na účelné využitie služobných psov,
 • podieľa sa na organizácii a zabezpečení nadobúdania služobných psov,
 • spolupracuje s ostatnými ozbrojenými zložkami a civilnými kynologickými organizáciami,
 • zriaďuje komisie na riešenie nepredvídaných situácií na úseku kynológie,
 • organizuje a riadi ročné previerky [(čl. 22 ods. 1 písm. b)],
 • kontroluje výcvik psovodov a služobných psov, ich využívanie v služobnej činnosti,
 • kontroluje ošetrovanie, kŕmenie a starostlivosť o služobných psov,
 • zabezpečuje vedenie centrálnej evidencie psovodov a služobných psov a štatistiky,
 • organizuje súťaž o najlepšieho psovoda a služobného psa,
 • spolupodieľa sa na výbere odborného personálu na úseku služobnej kynológie,
 • na základe žiadosti psovoda vydáva súhlas na ustajnenie služobného psa v mieste bydliska psovoda,
 • riadi materiálno-technické zabezpečenie na úseku kynológie,
 • zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti služobnej kynológie,
 • v prípade, že má prideleného služobného psa, plní povinnosti psovoda.

 

nrtm. Ondrej BIHARI

nrtm. Bc. Martin KMEŤ

rtm. Dušan KRUPA

rtn. Ivana PELLEGRINI

 

nrtm. Ondrej BIHARI

bihariS kynológiou a výcvikom psov som začal ako 14 ročný v roku 1984 v kynologickom klube Krupina so psom Essom Get Pet s ktorým som sa aktívne zúčastňoval kynologického života v tomto klube až do základnej vojenskej služby. Po jej ukončení som sa ku kynológii vrátil v kynologickom klube Šálková so sučkou Ada Edov úsmev na ktorej som založil chovnú stanicu „Plavno“ a odchoval som niekoľko vrhov Nemeckých ovčiakov. Jedinci z mojej chovnej stanice pôsobili a pôsobia v chove NO nie len na Slovensku.

V roku 1992 som nastúpil ako psovod hliadkového psa k Železničnej polícii polícií SR Banská Bystrica, kde som pôsobil do roku 1996. Počas tohto obdobia som sa v roku 1995 po výbere figurantov v Nitre stal figurantom Zväzu športovej kynológie SR pre kvalifikačné preteky a Majstrovstvá SR (teraz Figurant I Tr.) ako jeden z 10 z výberu z 90 zúčastnených figurantov. Zároveň som bol nominovaný ako bonitačný figurant pre Nemeckých ovčiakov. Od tej doby som figuroval niekoľko desiatok bonitácií, menších aj vačších CACIT pretekov a kvalifikačných pretekov, 5x MSR SUCHNO, 5x MSR ZŠK SR, 1x Majstrovstvá sveta dobermanov 2007 a Majstrovstvá sveta Nemeckých ovčiakov 2007 ako náhradník pre „protiútok“.


Počas kariéry figuranta som sa podieľal na príprave reprezentácie SR na sústredeniach reprezentácie na majstrovstvá sveta v rokoch 1999 až 2002. Ako reprezentačný figurant na samotných majstrovstvách sveta v rokoch 2003 a 2004. V rokoch 2005 a 2006 som bol vedúci reprezentačného družstva na MS WUSV a FCI kde sme v roku 2006 v Novej Gorici získali titul vicemajstra sveta FCI v jednotlivcoch, čo bol pre mňa veľmi významný úspech nakoľko som sa na príprave tohoto psa podieľal ako figurant aj mimo prípravy reprezentácie.


V roku 1996 som zároveň nastúpil do armádneho výcvikového strediska psov Hronsek (dnes VP OVaK Vlkanová – Hronsek) na funkciu inštruktora výcviku psovodov a psov kde pôsobím do dnes. Tu som mal a mám pridelených viacerých služobných psov kategórie Hliadkových a dvoch kategórie Špeciálnych na vyhľadávanie drog. Spolu s inštruktormi US Air Force som riadil výcvik psovodov „DOG- 1“ až „DOG -4“ so zameraním na prípravu psovodov a psov pre misiu ISAF Afganistan. V roku 2013/2014 som sa so služobným psom na vyhľadávanie drog zúčastnil misie ISAF Afganistan ako príslušník IMP KandahárAirfield, kde som mal so služobným psom niekoľko úspešných nálezov drog a bol som za to ako prvý slovenský vojak ocenený priamo generálom RegionalCommand South ISAF.
Nakoľko som od začiatku svojej kynologickej kariéry so psami zložil veľké množstvo skúšok z výkonu podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku a zúčastnil som sa niekoľkých súťaží v roku 2008 som splnil podmienky na rozhodcu a stal som sa medzinárodným rozhodcom ZŠK SR pre posudzovanie výkonu psov. Posudzoval som niekoľko kvalifikačných pretekov na majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Slovenska SÚCHNO.

 

nrtm. Bc. Martin KMEŤ

kmetOdborná prax
2008 – 2010 psovod OSK OR PZ Banská Bystrica
2010 – 2016 Útvar osobitného určenia Prezídia PZ Bratislava
Absolvované kurzy
2011 – certifikát – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou sk. „D“ s pomocou horolezeckej a vrtuľníkovej techniky,
2012 – výbušninársky kurz so psom,
2009 – kurz akcelerátorov horenia,
2013 – osvedčenie odbornej spôsobilosti, manipulácia s výbušninami – vykonávanie pyrotechnickej činnosti,
V štruktúre Zväzu športovej kynológie som získal kvalifikáciu figurant – I. výkonnostná trieda.

Absolvované skúšky z výkonu so psom
2005 – pes Ergo Gero-Dogs RTW – SVV1
2007 – 2009 sučka Iris New Stub (rottweiler) – SVV1, H1, H2, RH-T-E
2009 – pes Eron – základný kurz vyhľadávania akcelerátorov horenia, 2010 obhájenie kategórie,
2011 – pes Rony – obranár, obnovenie skúšky 2012, 2014, 2015,
2012 – pes Jerry – základný kurz vyhľadávania výbušnín ukončený kategóriou V, 2013 obhájenie kategórie, 2014 zvýšenie kategórie V2, 2015 obhájenie kategórie,
2013 – sučka Faty z Vlčieho brlohu – ZM.

Figurovanie a príprava služobných psov
2010,2012,2014,2015,2016 - Majstrovstvá Banskobystrického kraja PZ vo výkone služobných psov,
2015 – 2016 - Majstrovstvá RHCP PZ vo výkone služobných psov,
2015 – príprava družstva Banskobystrického kraja na majstrovstvá SR vo výkone služobných psov,
2015 – odborné vedenie (školiteľ) figurantský seminár pre RHCP PZ,
2009,2011,2012,2013,2014,2015 – Majstrovstvá SR v klasickej kynológii vo výkone služobných psov Malé Leváre,
2014 –seminár obranných prác (školiteľ) pre OSK OR PZ Zvolen,
2008, 2009, 2010,2011,2012,2013, 2014,2015,2016 – výpomoc pre výcvik služobných psov OSK ORPZ Zvolen
2016 –odborná pomoc - IMZ zameraný na vyhľadávanie výbušnínOKH PPZ Devínska Nová Ves,
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 – výpomoc pre výcvik služobných psov KR PZ Bratislava.
2012 – pes na záchranné práce Dasty, ev č.: 12007, skúška vykonaná v zákl. kurze psovodov na záchranársku činnosť v dobe 17.9-7.12.2012

Figurovanie a príprava služobných psov
1996 – 1998 – organizovanie a figurovanie Špeciálneho obranárskeho preteku s medzinárodnou účasťou,
2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 – Figurovanie obranárskeho preteku s medzinárodnou účasťou – Turčianske Teplice,
2009 –obranársky pretek predsedu KK Lučenec – III. miesto,
2013, 2014 – Figurovanie obranárskeho preteku s medzinárodnou účasťou – Turčianske Kľačany
2016 – odborný seminár Pleše – výcvik psov s účasťou rôznych plemien (stopa, poslušnosť, obrana) – školiteľ,
2016 – odborný seminár Nórsko - Tөnsberg– výcvik psov s účasťou rôznych plemien (stopa, poslušnosť, obrana) – školiteľ,
2016 - odborný seminár klub Moloss – Nitra – Malý Lapáš - výcvik psov (stopa, poslušnosť, obrana) – školiteľ.

Figurovanie a pomoc pri výcviku (uvedené len niektoré psy)
2009 - 2010 – Amos Bitbox veľký bradáč čierny SVV1, FPR3,
2012 - 2016 – AfraCharlie´scourt, nemecký ovčiakSVV1, SVV2, SVV3, SPO - skúška psa obranára SPS - skúška psa stopáraFPr3, SPr3,FH1, FH 2,
2007 – Bek zo Zálesia – VL1, VL2, príprava na majstrovstvá SR v špeciálnych pachových prácach s umiestnením Majster SR vo vyhľadávaní výbušnín,
2012 - 2015 – WilyVa-Pe – BH, APR1,IPO1, IPO2, IPO3,
2013 - 2015 – JamaicaRiva Rosa – BH, IPO1, IPO2, IPO3,
ClifVicona, skúšky: SVV1,2,3, FPR1,2,3, VŠ-1,2,3, niekoľko násobný majster KR PZ BB,
ConyVicona, skúšky:SVV1,2,D-2 vyhľadávanie drog, niekoľko násobná majster KR PZBB, účastník majstrovstiev Slovenska,
AresVicona, skúšky: SVV1,2, H-1,2,3, D-2 vyhľadávanie drog, účastník majstrovstiev KR PZ ZA a KR PZ BB a majstrovstiev PZ SR,
Cézar, skúšky: H-1,2,3, niekoľko násobný majster KR PZ ZA a niekoľko násobný majster SR, majster SR obranár, účastník medzinárodných majstrovstiev Českej Republiky a reprezentácia PZ SR na medzinárodných pretekoch.


rtm. Dušan KRUPA 


krupaS kynológiou som začal ako 14 ročný na cvičisku Horná Štubňa a neskôr Turčianske Teplice. Mojím prvým psom bola dlhosrstá sučka NO Nika, s ktorou som zložil skúšky ZM, SVV1. S ňou som mal prvý úspech v polícií SR, keď sme našli obeseného človeka, ktorý bol nezvestný.

Príslušníkom PZ SR som bol od 1998 do 2016. Od roku 1999 som bol vo funkcií okresný psovod PZ Turčianske Teplice. Venoval som sa Záchranárskej kynológií hlavne vyhľadávaniu v ruinách a lavínach. Po zrušení Okresného riaditeľstva PZ Turčianske Teplice ,od roku 2000, som bol vo funkcii psovod na OSK OR PZ Martin, kde som mal psa so skúškou H-3 a psa na vyhľadávanie drog. V roku 2005 som slúžil na PPÚ KR PZ Banská Bystrica ako bojovník – psovod. Po zrušení psovodov som išiel na OSK OR PZ Banská Bystrica ako psovod, kde som mal psa so skúškou H-1 z PPÚ a psa na vyhľadávanie drog. V rokoch 2008-2009 som mal výnimku od MV PZ SR a robil som pre KR PZ Žilina z miesta trvalého bydliska OO PZ Turčianske Teplice so psom na vyhľadávanie drog. Od roku 2010 až do môjho nástupu k Vojenskej polícii som znovu pracoval ako psovod na OSK OR PZ Banská Bystrica s pridelenými dvomi služobnými psami (na výkon klasickej a špeciálnej kynológie).

V služobnej kynológii som s každým svojim psom dosiahol najvyššie skúšky – H1 až H3, VŠ 1 až VŠ 3 a najvyššiu špeciálnu pachovú skúšku vo vyhľadávaní drog – D2 .So štyrmi psami, s ktorými som slúžil v PZ, som získal certifikáty pre špeciálne pachové práce vo vyhľadávaní drog.
Viackrát som reprezentoval KR PZ na Majstrovstvách KRPZ vo všestrannej kynológii, kde som sa umiestnil do tretieho miesta a Majstrovstiev KRPZ v špeciálnej kynológii v kategórii drogy, kde som sa taktiež umiestnil vždy do 3. miesta.
Počas služby a rôznych akcií som spolupracoval aj s inými internými, či externými zložkami, napr. NAKA, colná správa a pod.
Za svoju prácu v PZ SR som bol viackrát odmenený riaditeľom KRPZ, prezidentom PZ a ministrom vnútra.
Počas účasti na Majstrovstvách Slovenska PZ vo všestrannej kynológii sa mi podarilo tri krát po sebe obhájiť titul vicemajstra Slovenska a raz som sa stal majstrom Slovenska v obranných prácach. Slovenskú republiku som reprezentoval na medzinárodných majstrovstvách vo všestrannej kynológii, ktoré sa konali v ČR, s umiestnením do piateho miesta.

Okrem úspešných použití psov v službe sa venujem športovej kynológii, kde som sa viackrát zúčastnil rôznych pretekov organizovaných ZŠK a rôznymi kynologickými klubmi. Som členom Zväzu športovej kynológie a Slovenskej únie chovateľov nemeckého ovčiaka. Vycvičil a úspešne zložil vrcholové skúšky vlastných psovpodľa národného skúšobného poriadku – SVV1 až SVV3, medzinárodného skúšobného poriadku - IPO,FPR 1 až FPR 3, záchranárske skúšky. Mám certifikáty ako figurant- výcvikár, získal som kvalifikáciufigurant 2 triedy.

Venujem sa prevencii na prednáškach a besedách pre deti a mládež v oblasti boja proti drogám.
V mieste môjho bydliska vediem a zastávam funkciu predsedu kynologického klubu. Výcvikárom a figurantom zároveňsom v Záchranárskej kynologickej brigáde Turčianske Teplice so zameraním na výcvik služobnej, športovej a záchranárskej kynológie.Organizujem medzinárodné obranárske preteky (zatiaľ 8 ročníkov) so zameraním na služobnú kynológiu, ďalej skúšky, bonitácie, kynologické a chovateľské akcie.
Uchovnil som (skúška, výstava a bonitácia) 9 psov, ďalších 10 psov som pomáhal uchovniť mojím kamarátom a členom klubu.

So psami som zložil minimálne do 40 skúšok a to 15 skúšok podľa národného skúšobného poriadku, 20 skúšok podľa služobných poriadkov všestrannej kynológie a špeciálnych pachových prácach, 5 skúšok podľa medzinárodného skúšobného poriadku.


rtn. Ivana PELLEGRINI


pelegriniKynológii sa venujem už od svojich 10 rokov, kedy som dostala svojho prvého psa Nemeckého ovčiaka TIRA, s ktorým som okrem národných a medzinárodných skúšok dosiahla aj titul Majsterky mládeže Slovenska. Mám veľa skúseností s výcvikom či už športových tak aj služobných psov. Psy (Nemecký ovčiak a Belgický ovčiak-Malinois) z mojich odchovov pôsobia v armáde apolícii nielen na Slovensku, ale aj po celom svete.Pripravovala a cvičila som psa, ktorý pôsobí v aktívnej službe Policajného zboru v Banskej Bystrici a je to odchovanec z mojej chovateľskej stanice. Štartovala som na mnohých významných kynologických podujatiach ako sú Majstrovstvá Sveta Belgických ovčiakov v Slovinsku. So svojou sučkou Malinoisa mám tie najvyššie ocenenia ako Šampiónka práce CACIT, Majsterka Slovenska belgických ovčiakov, 2 x Vicemajsterka Slovenska. Pripravovala som reprezentantku Slovenska na Majstrovstvá Sveta belgických ovčiakov FMBB 2015 v Písku podľaMedzinárodného skúšobného poriadku IPO3 kde
obsadila 17. miesto zo 125 štartujúcich z 35 štátov. Družstvo Slovenska sa umiestnilo na 4.mieste.
Na týchto Majstrovstvách som bola aj teamleader výpravy Slovenskej republiky. Od r. 2011 pôsobím v klube Belgických ovčiakov ako ekonóm klubu. Od r. 2015 som predsedkyňou kynologického klubu Sliač. Do r. 2015 som úspešne zložila so psami 17 skúšok z výkonu podľa Národného a Medzinárodného skúšobného poriadku.

1991 – Majsterka mládeže Slovenskej republiky podľa Národného skúšobného poriadku SVV,
1993 – 1997 – výcvikár a ekonóm kynologického klubu Kostiviarska v Banskej Bystrici,
1998 – Majsterka Slovenska belgických ovčiakov vo výkone podľa Medzinárodného skúšobného poriadku IPO 3,
2000 – 2001 – Vicemajsterka Slovenska belgických ovčiakov vo výkone podľa IPO 3,
2001 – súčasnosť – chov čistokrvných plemien Nemecký a Belgický ovčiak,
2001 – titul Šampión práce CACIT podľa IPO 3 v Maďarsku,
2002 – štart na Majstrovstvách sveta Belgických ovčiakov v Slovinsku,
2005 – 2011 – príprava a tréning psa Policajného zboru SR v Banskej Bystrici,
2007 – certifikát o absolvovaní kurzu, príprava služobných psov vo vyhľadávaní drog a výbušnín,
2007 – 2016 – výcvik a predaj psov Nemecký ovčiak a Belgický ovčiak armádam a policajným zložkám po celom svete,
2011 –absolvent seminára a workshopu o poslušnosti s Majsterkou sveta vo výkone podľa IPO 3 Miou Skogster v Bardejove,
2011– súčasnosť – pôsobím ako ekonóm klubu Belgických ovčiakov,
2013 – absolvent seminára NEPOPO metódou s Bart Bellonom v Českej republike,
2013 – 2015 – príprava reprezentantky na Majstrovstvá sveta Belgických ovčiakov,
2015 – Teamleader Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta Belgcikých ovčiakov
2015 – predseda Kynologického klubu Sliač,
2015 – absolvovaných 17 skúšok z výkonu podľa Národného a Medzinárodného skúšobného poriadku.

Skočiť na menu


Share