Preskocit navigáciu

Profil psovoda


V štandardizačnom dokumente AMWDP 1 ANNEX A NATO MWD HANDLER MINIMUM STANDARTS - z októbra 2014 sa uvádza:

 • psovod bude vycvičený podľa národných štandardov,
 • psovodi by mali byť postupne vyberaní selekčným procesom tak, aby spĺňali minimálne predpoklady spomínané nižšie,
 • psovod má byť stály (prenajatá služba) a môže byť zamestnaný v ktorejkoľvek úrovni ozbrojených síl, len v súlade spotrebami na vykonávanie tejto služby.

Psovod musí :

 • byť fyzicky zdravý, bez zdravotných okolností, ktoré by obmedzovali prácu s MWD,
 • byť schopný zdvihnúť psa o váhe minimálne 30kg,
 • mať dostatočnú sebaistotu a komunikačné znalosti na podanie krátkej správy nadriadenému o schopnostiach a limitoch MWD,

Psovod by mal :

 • robiť to na báze dobrovoľnosti,
 • mať prirodzený vzťah ku psom,
 • byť spoľahlivý,
 • byť schopný samostatne sa motivovať.

Podľa Smernice o služobnej kynológii je psovod profesionálny vojak alebo zamestnanec, ktorý absolvoval odborný kurz a je držiteľom kvalifikačného osvedčenia psovoda I. triedy, psovoda II. triedy a psovoda špecialistu. Psovod zodpovedá za vycvičenosť, využiteľnosť, zdravotný a výživový stav pridelených služobných psov a za pridelený výstroj. Psovod vykonáva službu len po úspešnom absolvovaní odborného kurzu so služobným psom, ktorý má platnú príslušnú výcvikovú kategóriu.

Psovod plní najmä tieto úlohy:

 1. rozširuje svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti služobnej kynológie nevyhnutné na výkon funkcie psovoda,
 2. systematicky pripravuje prideleného služobného psa na výkon služby, príp. na iné určené účely,
 3. absolvuje s pridelenými služobnými psami odborné kurzy,
 4. ošetruje služobných psov, udržiava ich výstroj a výcvikové pomôcky, stará sa o čistotu kotercov a priestorov na umiestnenie služobných psov,
 5. sleduje zdravotný stav služobných psov a každú jeho zmenu bezodkladne oznamuje kynológovi, v jeho neprítomnosti príslušnému vojenskému veterinárnemu lekárovi, prípadne dozornému vojenského útvaru,
 6. poskytuje služobným psom prvú laickú pomoc a ošetruje ich podľa pokynov vojenského veterinárneho lekára,
 7. vykonáva základné zoohygienické opatrenia,
 8. bezodkladne oznamuje kynológovi útek, zranenie alebo uhynutie služobného psa alebo zranenie, ktoré služobný pes spôsobil iným osobám, 
 9. podieľa sa na údržbe a opravách psincov, kotercov, výcvikových pomôcok, strážnych stanovíšť a výstroja pre služobných psov,
 10. vedie dokumentáciu o služobnom psovi podľa pokynov kynológa,
 11. uchováva vzorky jemu pridelených omamných a psychotropných látok a prípravkov, prekurzorov a výbušnín na účely výcviku služobných psov,
 12. plní úlohy dozorného psinca (dozorného psovoda) v prípade, že bude písomným rozkazom veliteľa, prípadne riaditeľa do takejto služby ustanovený,
 13. spracúva a prekladá kynológovi písomné hlásenie o použití služobného psa do 7 dní od tohto použitia.

Do funkcie kynológa alebo psovoda môže byť zaradený zdravotne spôsobilý profesionálny vojak alebo zamestnanec s odbornými, fyzickými a psychickými predpokladmi.

Na zaradenie do funkcie psovoda je potrebný súhlas kynológa. Žiadateľ na zaradenie do takejto funkcie doloží pri pohovore odbornú spôsobilosť na vykonávanie funkcie psovoda vo vojenskom útvare, prípadne odbore Vojenskej polície. Kvalifikáciu pomocného psovoda získa najdlhšie na obdobie 12 mesiacov.

Skočiť na menu


Share