Preskocit navigáciu

Kynológ, psovod, pomocný psovod


 1. Ako sa stať psovodom
 2. Vlastnosti psovoda
 3. Profil a povinnosti psovoda

Služobná kynológia je špecifická odborná oblasť pracovnej činnosti, ktorá súvisí s výchovou, výcvikom, používaním služobného psa a prípravou psovoda na výkon služby na určených organizačných zložkách rezortu obrany.

Kynológom je príslušník jednej z organizačných zložiek, vojak alebo zamestnanec (ďalej len „kynológ“), ktorý spĺňa podmienky ustanovené smernicou o služobnej kynológii a plní úlohy na úseku služobnej kynológie. Úspešne absolvoval odborný kurz organizovaný oddelením kynológie a je držiteľom kvalifikačného osvedčenia psovoda I. triedy. Kynológ zodpovedá za odbornú pripravenosť psovodov a služobných psov, odborné vedenie výcviku, využitie služobných psov v služobnej činnosti a za starostlivosť o služobných psov.
Kynológ je odborne podriadený veliteľovi vojenského útvaru a odborne nadriadený je psovodom. V podmienkach Vojenskej polície je kynológ odboru odborne podriadený riaditeľovi odboru a odborne nadriadený psovodom odboru.

 • odborne a metodicky kynológov usmerňuje hlavný kynológ,
 • vo vojenskom útvare (prípadne jeho odlúčených pracoviskách), muničnom sklade, odbore policajného výkonu Vojenskej polície, ktorý má v tabuľkách počtov služobných psov, musí byť ustanovený kynológ,
 • kynológ má prideleného služobného psa, s ktorým plní povinnosti psovoda.

Psovodom je príslušník jednej z organizačných zložiek, vojak alebo zamestnanec (ďalej len „psovod“), ktorý s prideleným služobným psom plní úlohy na úseku služobnej kynológie. Úspešne absolvoval odborný kurz organizovaný oddelením kynológie a je držiteľom kvalifikačného osvedčenia psovoda I. triedy, psovoda II. triedy a psovoda špecialistu. Psovod zodpovedá za vycvičenosť, využiteľnosť, zdravotný a výživový stav pridelených služobných psov a za pridelený výstroj. Psovod vykonáva službu len po úspešnom absolvovaní odborného kurzu so služobným psom, ktorý má platnú príslušnú výcvikovú kategóriu. Psovod je metodicky a odborne podriadený kynológovi.

Psovod plní najmä tieto úlohy:

 1. rozširuje svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti služobnej kynológie nevyhnutné na výkon funkcie psovoda,
 2. systematicky pripravuje prideleného služobného psa na výkon služby, príp. na iné určené účely,
 3. absolvuje s pridelenými služobnými psami odborné kurzy,
 4. ošetruje služobných psov, udržiava ich výstroj a výcvikové pomôcky, stará sa o čistotu kotercov a priestorov na umiestnenie služobných psov,
 5. sleduje zdravotný stav služobných psov a každú jeho zmenu bezodkladne oznamuje kynológovi, v jeho neprítomnosti príslušnému vojenskému veterinárnemu lekárovi, prípadne dozornému vojenského útvaru,
 6. poskytuje služobným psom prvú laickú pomoc a ošetruje ich podľa pokynov vojenského veterinárneho lekára, 
 7. vykonáva základné zoohygienické opatrenia,
 8. bezodkladne oznamuje kynológovi útek, zranenie alebo uhynutie služobného psa alebo zranenie, ktoré služobný pes spôsobil iným osobám,
 9. podieľa sa na údržbe a opravách psincov, kotercov, výcvikových pomôcok, strážnych stanovíšť a výstroja pre služobných psov,
 10. vedie dokumentáciu o služobnom psovi podľa pokynov kynológa,
 11. uchováva vzorky jemu pridelených omamných a psychotropných látok a prípravkov, prekurzorov a výbušnín na účely výcviku služobných psov,
 12. plní úlohy dozorného psinca (dozorného psovoda) v prípade, že bude písomným rozkazom veliteľa, prípadne riaditeľa do takejto služby ustanovený,
 13. spracúva a prekladá kynológovi písomné hlásenie o použití služobného psa do 7 dní od tohto použitia.

Pomocný psovod je profesionálny vojak alebo zamestnanec, ktorý je zaradený do funkcie psovoda, zatiaľ neabsolvoval odborný kurz a nie je držiteľom kvalifikačného osvedčenia na úseku kynológie. Pomocný psovod musí absolvovať po zaradení na funkciu predbežný výcvik. Až po absolvovaní predbežného výcviku môže byť vyslaný do odborného kurzu. O absolvovaní predbežného výcviku pomocného psovoda vyhotoví kynológ protokol, zabezpečí jeho doručenie na Oddelenie kynológie a vyslanie pomocného psovoda do najbližšieho odborného kurzu.


Zaradenie do funkcie kynológa alebo psovoda

Do funkcie kynológa alebo psovoda môže byť zaradený zdravotne spôsobilý profesionálny vojak alebo zamestnanec s odbornými, fyzickými a psychickými predpokladmi.

Na zaradenie do funkcie psovoda je potrebný súhlas kynológa. Žiadateľ na zaradenie do takejto funkcie doloží pri pohovore odbornú spôsobilosť na vykonávanie funkcie psovoda vo vojenskom útvare, prípadne odbore Vojenskej polície. Kvalifikáciu pomocného psovoda získa najdlhšie na obdobie 12 mesiacov.

Do funkcie kynológa sa prednostne zaraďuje profesionálny vojak alebo zamestnanec, ktorý úspešne absolvoval odborný kurz organizovaný Oddelením kynológie a je držiteľom kvalifikačného osvedčenia psovoda II. triedy. Pre plnenie povinností kynológa musí úspešne absolvovať odborný kurz organizovaný Oddelením kynológie a stať sa držiteľom kvalifikačného osvedčenia psovoda I. triedy. Pokiaľ sa na funkciu kynológa ustanoví profesionálny vojak alebo zaradí zamestnanec bez úspešného absolvovania odborného kurzu organizovaného Oddelením kynológie, je povinný úspešne absolvovať odborný kurz a získať kvalifikačné osvedčenie psovoda II. triedy a následne úspešne absolvovať odborný kurz a získať kvalifikačné osvedčenie psovoda I. triedy v období do 18 mesiacov od nástupu na funkciu kynológa.

Skočiť na menu


Share